Regulamin przewozu osób i bagażu nalotnisko.pl


§ 1 DANE PRZEWOŹNIKA

1. Przewoźnikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest ADMAR-BUS sp. z o.o.  siedzibą w Grudziądzu (86-300), przy ul. Szosa Toruńska 13-15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu – VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 774903, NIP 8762485052, REGON 382762892, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł.
2. Pasażer może skontaktować się z Przewoźnikiem m.in. wysyłając wiadomość na następujący adres elektroniczny: nalotnisko@nalotnisko.pl lub dzwoniąc pod następujący nr telefonu: +48 693 434 909


§ 2 DEFINICJE

1. Przewoźnik świadczy usługi przewozu osób i bagażu na lotnisko (przed wylotem) bądź też z lotniska do miejsca docelowego (po przylocie) w sposób uwzględniający rozkład lotów na danym lotnisku, które Pasażerowie mogą zamawiać za pomocą Aplikacji nalotnisko.pl.
2. Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie należy nadać następujące znaczenie:
a. Aplikacja mobilna – wersja Aplikacji oferowana jako program, który może być zainstalowany na Urządzeniu Mobilnym z systemem Android lub iOS, umożliwiająca zamawianie przez Użytkowników transportu na Lotnisko lub z Lotniska;
b. Aplikacja – program, dostępny za pośrednictwem sieci Internet, za pomocą którego Przewoźnik świadczy usługi na rzecz Pasażerów. W skład systemu wchodzi między innymi baza danych, narzędzia programowe zainstalowane na serwerach, wersja programu na urządzenia mobilne (Aplikacja Mobilna) oraz strona internetowa, umożliwiająca korzystanie z funkcjonalności programu;
c. Bagaż – wszelkie przedmioty zabierane przez Pasażera w Trasę, zarówno zabierane ze sobą na pokład autobusu jak i składowane w luku bagażowym;
d. Lotnisko – jedno z obsługiwanych przez Przewoźnika lotnisk, do których dowożeni lub z których odbierani są Pasażerowie;
e. Regulamin – niniejszy dokument;
f. Umowa przewozu – umowa zawierana na odległość pomiędzy Pasażerem a Przewoźnikiem, której przedmiotem jest przewóz Pasażera przez Przewoźnika na Trasie. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem;
g. Pasażer - osoba fizyczna, która zawiera z Przewoźnikiem Umowę przewozu;
h. Przewoźnik – przedsiębiorca, który świadczy usługi przewozu osób i bagażu na rzecz Pasażerów;
i. Trasa – usługa przewozu wykonywana przez Przewoźnika pomiędzy miejscem zamieszkania Pasażera a Lotniskiem lub między Lotniskiem a miejscem zamieszkania Pasażera, pod adresem: www.nalotnisko.pl dostępna jest lista wszystkich miejscowości oraz lotnisk obsługiwanych przez Przewoźnika.


§ 3 PRZEPISY OGÓLNE

1. Regulamin określa przepisy porządkowe oraz warunki przewozu Pasażerów i Bagażu przez Przewoźnika.
2. Pasażerowie oraz obsługa autobusów Przewoźnika są obowiązani przestrzegać postanowień Regulaminu.
3. Za zawarcie umowy przewozu uważa się moment potwierdzenia przez Przewoźnika przyjęcia rezerwacji Pasażera, złożonej środkami porozumiewania się na odległość, tj. przy pomocy Aplikacji lub telefonicznie, zgodnie z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.
4. Składając rezerwację Pasażer jest obowiązany uiścić cenę za Trasę, poprzez płatność elektroniczną.
5. Pracownicy Przewoźnika uprawnieni są do wydawania wskazówek, uwag oraz poleceń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Pasażerów oraz prawidłowe wykonywanie przewozów.
6. Pasażerowie obowiązani są podporządkować się wskazówkom, uwagom oraz poleceniom, o których mowa w § 3 ust. 5.


§ 4 REZERWACJE

1. Pasażer może rezerwować Trasę za pośrednictwem Aplikacji lub telefonicznie pod numerem: +48 693 434 909.
2. W rezerwacji Pasażer jest obowiązany wskazać:
a. Numer lotu,
b. Miejsce docelowe lotu (w przypadku odlotów) lub miejsce z którego startuje lot (w przypadku przylotów),
c. Lotnisko,
d. Adres zamieszkania,
e. Bagaż (wymiary, wagę, ilość),
f. Ilość i wiek dzieci, które będą zabierane w Trasę,
g. Rodzaj drogi przy miejscu zamieszkania (droga utwardzona/nieutwardzona/wewnętrzna/publiczna/inne)
3. W uwagach do rezerwacji Pasażer powinien wskazać niestandardowe miejsce zamieszkania, np. dom w lesie oraz niestandardowe wymiary bagażu, a także chęć przewozu zwierząt. Standardowe wymiary bagażu wskazane są w § 4 ust. 7.
4. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy przewozu Pasażerowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od niej bez podania przyczyny. Uprawnienie to nie przysługuje Pasażerowi, na rzecz którego została już wykonana usługa, stosownie do treści przepisu art. 38 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 134).
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przewozu w terminie wcześniejszym niż 24 godziny przed planowanym terminem odlotu lub przylotu samolotu, Przewoźnik zwróci Pasażerowi, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia i wskazania przez Pasażera Przewoźnikowi, na adres email: nalotnisko@nalotnisko.pl numeru rachunku bankowego do zwrotu ceny, 100% zapłaconej ceny.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy przewozu w terminie późniejszym niż 24 godziny przed planowanym terminem odlotu lub przylotu samolotu, Przewoźnik zwróci Pasażerowi, na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 z późn. zm.), w terminie 14 dni od dnia odstąpienia i wskazania przez Pasażera Przewoźnikowi, na adres email: nalotnisko@nalotnisko.pl numeru rachunku bankowego do zwrotu części ceny, zapłaconą przez Pasażera cenę po potrąceniu 10% ceny tytułem odstępnego.
7. W ramach ceny za Trasę, Pasażer jest uprawniony do zabrania Bagażu podręcznego o wadze do 10 kg oraz Bagażu składowanego w luku bagażowym autobusu o wadze do 35 kg.
8. Bagaż o niestandardowych wymiarach lub wadze, a także przewóz zwierząt, jest wyceniany indywidualnie. Przewoźnik dokona wyceny Bagażu niestandardowego lub przewozu zwierząt niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji przez Pasażera i przekazaniu informacji, że Pasażer zamierza zabrać Bagaż niestandardowy lub chce przewieźć zwierzę.
9. Zapłata ceny dodatkowej za przewóz Bagażu niestandardowego lub przewóz zwierzęcia będzie dokonywana przez Pasażera u kierowcy autobusu.
10. W przypadku nieuiszczenia przez Pasażera ceny dodatkowej za Bagaż niestandardowy lub przewóz zwierzęcia, Przewoźnik jest uprawniony do odmowy przewozu Bagażu niestandardowego lub zwierzęcia.
11. Pasażer jest obowiązany informować Przewoźnika o wszelkich znanych mu opóźnieniach i zmianach w godzinach odlotu lub przylotu lotu danego Pasażera.
12. W przypadku dokonywania przez Pasażera rezerwacji później niż 24 godziny przed planowanym odlotem lub przylotem samolotu, stosuje się postanowienia Regulaminu, z zastrzeżeniem następujących zmian:
a. Pasażer ma obowiązek wybrać autobus z podaną godziną i miejscem odjazdu,
b. Mogą wystąpić brak możliwości rezerwacji biletu,
c. Przewoźnik nie zapewnia dotarcia na lotnisko na co najmniej 1,5 godziny przed odlotem samolotu,
d. Przewoźnik nie zapewnia możliwości zabrania Bagażu niestandardowego lub zwierząt,
e. Przewoźnik może anulować rezerwację w terminie 12 godzin od jej złożenia przez Pasażera, w przypadku faktycznego braku możliwości realizacji przewozu na Trasie – w takim wypadku Przewoźnik zwraca Pasażerowi zapłaconą cenę za trasę, zgodnie z § 4 ust. 5.


§ 5 PRZEWÓZ PASAŻERÓW I BAGAŻU

1. Przewoźnik odbiera Pasażera z miejsca jego zamieszkania lub Lotniska, wskazanych w rezerwacji i dokonuje przewozu na Trasie.
2. W przypadku braku możliwości dojazdu do miejsca zamieszkania Pasażera, np. z powodu robót drogowych, stanu drogi, itp., kierowca autobusu kontaktuje się z Pasażerem telefonicznie, w celu umówienia miejsca odbioru Pasażera.
3. W przypadku odbioru Pasażera z lotniska, gdy lot, którym Pasażer ma przylecieć jest opóźniony o więcej niż 15 minut, Przewoźnik zapewni Pasażerowi, w ramach zapłaconej przez Pasażera ceny za Trasę, transport kolejnym autobusem na danej Trasie. W takim wypadku Pasażer jest uprawniony do odstąpienia od Umowy przewozu, zgodnie z § 4 ust. 6.
4. Załadunek Bagażu do luku bagażowego jest dokonywany przez kierowcę autobusu, który w razie potrzeby może poprosić o pomoc Pasażera.
5. Przewoźnik zastrzega możliwość usunięcia z autobusu, bądź niedopuszczenia do przewozu Pasażera, który:
a. jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
b. jest agresywny wobec kierowcy autobusu lub innych Pasażerów,
c. pali papierosy w autobusie,
d. korzysta w autobusie z e-papierosów.
6. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 6, Pasażerowi przysługuje zwrot części ceny, wynikającej z § 4 ust. 6.
7. W trakcie Trasy zabronione jest:
a. wsiadanie i wysiadanie z autobusu podczas ruchu autobusu,
b. używanie w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, awaryjnego otwierania drzwi czy środków ochrony przeciwpożarowej,
c. zanieczyszczanie, zaśmiecanie lub niszczenia urządzeń i wyposażenia autobusu,
d. wychylanie się z autobusu i opieranie się o drzwi podczas jazdy,
e. spożywanie napojów alkoholowych,
f. palenie tytoniu lub używanie e-papierosów,
g. gra na instrumentach muzycznych,
h. żebranie i sprzedaż obnośna,
i. wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z autobusu podczas jazdy lub postoju,
j. wykonywanie czynności niedozwolonych w miejscach publicznych lub mogących narazić inne osoby lub mienie na szkody lub obrażenia,
k. zakłócanie w inny sposób spokoju Pasażerów.
8. W przypadku przystanku lub przesiadki w trakcie Trasy, przerwa w ruchu autobusu nie powinna trwać dłużej niż 5 minut, a Pasażerowie obowiązani są do nieoddalania się od autobusu.
9. Miejscem docelowym oraz miejscem odbioru Pasażerów na Lotnisku jest:
a. Gdańsk – Parking autobusów, stanowisko nr 8;
10. Przewoźnik zapewnia przyjazd na Lotnisko na co najmniej 1,5 godziny przed planowanym odlotem samolotu.
11. W sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak zagrożenie zdrowia lub życia, możliwość popełnienia przestępstwa, rażące naruszenie przepisów porządkowych lub inne poważne zakłócenie porządku publicznego, kierowca autobusu uprawniony jest do zmiany Trasy w celu skorzystania z pomocy odpowiednich służb porządkowych, w szczególności Policji, jednostki ratowniczo-gaśniczej, placówki służby zdrowia.
12. W przypadku znalezienia rzeczy przez Pasażera, powinien on powiadomić o jej znalezieniu kierowcę autobusu.
13. Pasażer powinien przewozić Bagaż podręczny w sposób nie utrudniający przejścia innym Pasażerom oraz nie narażający na szkodę osób i mienia innych Pasażerów, a także nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu.
14. Zabronione jest przewożenie:
a. przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym Pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia, albo mogą uszkodzić lub zanieczyścić autobus (np. ostrych narzędzi, przedmiotów o ostrych krawędziach lub otwartych pojemników ze smarami, farbami, chemikaliami itp.),
b. przedmiotów mogących przeszkadzać innym Pasażerom lub narażać ich na niewygody,
c. przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych,
d. przedmiotów wywołujących odczucie odrazy,
e. zwłok i szczątek zwłok ludzkich,
f. przedmiotów, których przewóz środkami transportu publicznego jest zabroniony na podstawie.
15. Dopuszcza się przewożenie w autobusach:
a. małych zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla Pasażerów i są umieszczone w odpowiednim dla zwierzęcia koszu, skrzynce, klatce itp., zapewniającym bezpieczeństwo Pasażerów, po zgłoszeniu chęci ich przewozu, zgodnie z § 4 ust. 3 oraz zapłacie ceny dodatkowej, zgodnie z § 4 ust. 8 i 9,
b. psów, pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie, nie są uciążliwe dla Pasażerów, mają założony kaganiec i trzymane są na smyczy, po zgłoszeniu chęci ich przewozu, zgodnie z § 4 ust. 3 oraz zapłacie ceny dodatkowej, zgodnie z § 4 ust. 8 i 9.
16. Pasażer przewożący psa obowiązany jest posiadać przy sobie ważny dokument poświadczający aktualność szczepienia psa przeciwko wściekliźnie (np. książeczka zdrowia z odpowiednim wpisem).
17. Za Bagaż lub zwierzęta, które Pasażer przewozi pod własnym nadzorem, Przewoźnik odpowiada tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z winy Przewoźnika.


§ 6 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Przewoźnik nie odpowiada za szkody Pasażerów, w szczególności ale nie wyłącznie za szkody Pasażerów wynikające z nie dotarcia na czas na planowany lot, powstałe w wyniku przerw i opóźnień na Trasie autobusu spowodowanych siłą wyższą.
2. Za siłę wyższą uważa się okoliczności niezależne od Przewoźnika, w tym między innymi ale nie wyłącznie:
a. zatory komunikacyjne,
b. zamknięcie lub blokadę ulic lub torowisk,
c. zmiany organizacji ruchu,
d. kolizje i wypadki na Trasie,
e. przyczyny natury techniczno-eksploatacyjnej lub zarządzenia wydawane przez organy nadzoru ruchu drogowego oraz inne organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym lub administracyjnym,
f. zjawiska pogodowe, uniemożliwiające lub w znacznym stopniu utrudniające jazdę autobusu, takie jak huragany, ulewy, śnieżyce lub gradobicia, itp.,
g. zalanie drogi w wyniku powodzi lub awarii kanalizacji,
h. wybuch konfliktu zbrojnego.


§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla Umowy przewozu zawartej pomiędzy Pasażerem, a Przewoźnikiem i realizowanej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie jest prawo polskie. Wszelkie ewentualne spory związane z usługami świadczonymi przez Przewoźnika na mocy niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
2. Pasażer będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Szczegółowe informacje odnoszące się do trybu i sposobu rozstrzygania sporów w formie, o której mowa w zdaniu poprzednim znajdują się na stronie http://spsk.wiih.org.pl/ oraz www.uokik.gov.pl.
3. W celu skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Pasażerowi będącemu konsumentem przysługuje także możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
4. W przypadku chęci skorzystania z platformy ODR, Pasażer będący konsumentem podczas składania skargi za jej pośrednictwem powinien podać następujący adres e-mail Przewoźnika: nalotnisko@nalotnisko.pl
5. Przewoźnik jest uprawniony do zmian postanowień Regulaminu. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Przewoźnika, przy czym nie może być on krótszy niż 7 dni od dnia poinformowania Pasażera poprzez stronę internetową Przewoźnika.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019r.