Regulamin Aplikacji nalotnisko.pl


§ 1 DEFINICJE

1. Aplikacja nalotnisko.pl jest przeznaczona do ułatwiania Użytkownikom zamawiania transportu na lotnisko (przed wylotem) bądź też z lotniska do miejsca docelowego (po przylocie) w sposób uwzględniający rozkład lotów na danym lotnisku.
2. Pojęciom użytym w niniejszym regulaminie należy nadać następujące znaczenie:
a. Aplikacja mobilna– wersja Aplikacji oferowana jako program, który może być zainstalowany na Urządzeniu Mobilnym z systemem Android lub iOS, umożliwiająca zamawianie przez Użytkowników transportu na lotnisko lub z lotniska,
b. Aplikacja – program, dostępny za pośrednictwem sieci Internet, za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników. W skład programu wchodzi między innymi baza danych, narzędzia programowe zainstalowane na serwerach, wersja programu na urządzenia mobilne (Aplikacja Mobilna) oraz strona internetowa, umożliwiająca korzystanie z funkcjonalności programu,
c. Regulamin – niniejszy dokument,
d. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawierana na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem;
e. Usługodawca – przedsiębiorca, który świadczy usługi drogą elektroniczną za pomocą Aplikacji, którego dane podane są w § 2 Regulaminu,
f. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji.


§ 2 DANE USŁUGODAWCY

Usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszego Regulaminu jest ADMAR-BUS sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu (86-300), przy ul. Szosa Toruńska 13-15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu – VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 774903, NIP 8762485052, REGON 382762892, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł.
Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą m.in. wysyłając wiadomość na następujący adres elektroniczny: nalotnisko@nalotnisko.pl lub dzwoniąc pod następujący nr telefonu: +48693434909


§ 3 OPIS USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca umożliwia korzystanie przez Użytkownika z zasobów cyfrowych dostępnych w w ramach Aplikacji, która umożliwia następujące czynności:
a. przeglądania w ramach Aplikacji listy lotnisk oraz wykonywanych na nich przylotów i odlotów,
b. założenia konta Użytkownika w ramach Aplikacji Mobilnej,
c. wyboru lotu, w związku z którym Użytkownik chce skorzystać z usługi transportowej na lotnisko lub z lotniska,
d. wyboru miasta, z którego lub do którego organizowane są transporty przez Usługodawcę oraz wskazania miejsca, z którego Użytkownik chce być odebrany lub do którego chce zostać przetransportowany,
e. podania swoich danych kontaktowych,
f. uiszczenia zapłaty za usługę.
2. Dostęp do Aplikacji odbywa się za pomocą strony internetowej nalotnisko.pl lub Aplikacji Mobilnej, którą Użytkownik instaluje w pamięci swojego Urządzenia mobilnego. Aplikację mobilną można pobrać nieodpłatnie w sklepach internetowych oferujących aplikacje na Urządzenia mobilne (np. Google Play, App Store).
3. Do korzystania ze świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
a. dostępu do przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Chrome 57 lub wyższej, FireFox 52 lub wyższej oraz gdy w przeglądarce internetowej Użytkownika włączona jest obsługa JavaScript i plików cookies,
b. Urządzenia Mobilnego z systemem operacyjnym Android (w wersji 5.1 lub wyższej) lub iOS (w wersji 9.0 lub wyższej).


§ 4 KORZYSTANIE Z USŁUGI

1. Korzystanie przez Użytkownika z możliwości przeglądania list lotnisk oraz lotów wykonywanych na te lotniska lub z tych lotnisk oraz przeglądanie miejscowości, z których lub do których usługi transportowe świadczy Usługodawca nie wymaga założenia konta Użytkownika lub podania danych osobowych inne niż dane zbierane w ramach plików cookies lub podobnie działających algorytmów, chyba że odbywa się za pomocą Aplikacji Mobilnej, zgodnie z postanowieniami ust. 2.
2. W przypadku gdy Użytkownik korzystający z Aplikacji w ramach przeglądarki internetowej chce skorzystać z usługi oferowanej przez Usługodawcę, w celu zarezerwowania przewozu, zobowiązany jest do:
a. zaakceptowania treści niniejszego regulaminu, regulaminu świadczenia usługi przewozowej oraz polityki prywatności,
b. podania swoich danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej,
c. wskazania w ramach Aplikacji miejsca, z którego chce zostać przewieziony na lotnisko przez odlotem lub do którego chce być przetransportowany z lotniska po przylocie,
d. uiszczenia opłaty za przewóz.
3. Po prawidłowym zrealizowaniu przez Użytkownika wymogów wskazanych w ust. 2, otrzymuje on potwierdzenie zawarcia umowy i zarezerwowania przewozu na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
4. W przypadku gdy Użytkownik chce korzystać z Aplikacji Mobilnej, warunkiem korzystania z jej funkcjonalności, w tym również w zakresie przeglądania lotnisk i lotów, jest założenie konta w ramach Aplikacji Mobilnej. Za pomocą konta, po zalogowaniu się w ramach Aplikacji Mobilnej możliwe jest przeglądanie lotnisk, lotów oraz miejscowości z których lub do których wykonywane są przewozy. Za pośrednictwem konta Użytkownika możliwe jest również rezerwowanie przewozów na lotnisko lub z lotniska do miejsca docelowego.
5. W celu założenia konta w ramach Aplikacji mobilnej, Użytkownik zobowiązany jest do:
a. zaakceptowania treści niniejszego regulaminu, regulaminu świadczenia usługi przewozowej oraz polityki prywatności,
b. podania swoich danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej.
6. W przypadku gdy Użytkownik, posiadający konto w ramach Aplikacji Mobilnej chce dokonać rezerwacji przewozu na lotnisko lub z lotniska do miejsca docelowego, zobowiązany jest do:
a. Wskazania w ramach Aplikacji Mobilnej miejsca, z którego chce zostać przewieziony na lotnisko przez odlotem lub do którego chce być przetransportowany z lotniska po przylocie,
b. Uiszczenia opłaty za przewóz.
7. Po prawidłowym zrealizowaniu przez Użytkownika wymogów wskazanych w ust. 2, otrzymuje on potwierdzenie zarezerwowania przewozu na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
8. Uiszczenie opłaty za zamawiany przewóz następuje w momencie dokonywania rezerwacji przez Użytkownika. Niedokonanie opłaty jest równoznaczne z niezarezerwowaniem przewozu. Opłata dokonywana jest za pomocą systemu płatności online dotpay, zgodnie z regulaminem dotpay, dostępnym pod adresem https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf


§ 5 REALIZACJA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W przypadku gdy Użytkownik zakłada w ramach Aplikacji Mobilnej konto Użytkownika, umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. W przypadku gdy Użytkownik rezerwuje przewóz za pośrednictwem Aplikacji dostępnej przez przeglądarkę internetową, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas określony wykonania usługi przewozu.
3. W przypadku gdy przewóz ma zostać zrealizowany na rzecz przedsiębiorcy, Użytkownik ma prawo do podania w ramach Aplikacji danych działalności gospodarczej, które zostaną wskazane na wystawionej przez Usługodawcę fakturze.
4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w sposób nieprzerwany, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzania okresowych prac serwisowych, o których będzie informował Użytkowników mobilnych z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Informacja o planowanych pracach serwisowych będzie przekazywana Użytkownikom za pomocą Aplikacji.


§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W terminie 14 dni od zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od niej bez podania przyczyny. Uprawnienie to nie przysługuje Użytkownikowi, na rzecz którego została już wykonana usługa, stosownie do treści przepisu art. 38 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 134). Zasady odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, w tym wzorcowy formularz odstąpienia od umowy, zamieszczono w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.


§ 7 ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W przypadku Użytkowników, którzy korzystają z Aplikacji Mobilnej, tj. zawarli z Usługodawcą umowę na czas nieokreślony, Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta Użytkownika w ramach Aplikacji Mobilnej, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny.
2. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 1, Użytkownik Mobilny może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany w § 2 Regulaminu lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 Regulaminu.
3. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą złożenia przez Użytkownika mobilnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 2. W takim wypadku wszelkie usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji ulegają wyłączeniu.
4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ust. 1 lub 2 nie ma wpływu na zarezerwowane przez Użytkownika usługi przewozu. W takim przypadku umowa o świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązuje do czasu zrealizowania wszystkich zarezerwowanych przewozów.
5. W przypadku nielogowania się przez Użytkownika przez okres 180 dni do Aplikacji Mobilnej Usługodawca ma prawo do podjęcia działań, zmierzających do wyjaśnienia, czy Użytkownik mobilny planuje nadal korzystać z aplikacji, czy nie wyraża woli dalszego z niej korzystania. W takim przypadku Usługodawca ma prawo do wysłania wiadomości e-mail do Użytkownika z pytaniem, czy zamierza dalej korzystać z aplikacji. Użytkownik może za pośrednictwem linku umieszczonego we wskazanej wiadomości e-mail usunąć swoje konto użytkownika, co równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.


§ 8 BEZPIECZEŃSTWO I ZAGROŻENIA

1. W przypadku gdy Użytkownik zakłada konto w ramach Aplikacji Mobilnej, zobowiązany jest do ustanowienia hasła dostępu do aplikacji.
2. Hasło ustanowione przez Użytkownika musi spełniać następujące kryteria: zawierać co najmniej osiem znaków.
3. Podczas świadczenia Usług Usługodawca zapewnia bezpieczny transfer danych oraz proces autoryzacji, które odbywają się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.
4. Hasło Użytkownika nie powinno być udostępniane osobom trzecim. narzędzi identyfikacyjnych osobom trzecim.
5. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, takie jak wirusy, rootkity, programy szpiegujące, ransomware, spyware. W celu zmniejszenia ryzyka związanego z możliwością zainfekowania komputera Usługobiorcy celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest:
a. zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na urządzeniu z którego korzysta Użytkownik,
b. aktualizowanie systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika.


§ 9 TRYB ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
2. Reklamacje należy składać:
a. pisemnie na adres Usługodawcy podany w § 2 Regulaminu,
b. pocztą e-mail na adres podany w § 2 Regulaminu.
3. W celu umożliwienia Usługodawcy skutecznego rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik powinien wskazać w jej treści:
a. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej podany w ramach Aplikacji,
b. opis zgłaszanych zastrzeżeń,
c. zakres żądania Użytkownika mobilnego w związku ze złożoną reklamacją.
4. Usługodawca przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, może zwrócić się do Użytkownika o jej uzupełnienie, jeżeli podane przez Użytkownika informacje, o których mowa w ust. 3 wymagają uzupełnienia w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
5. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację lub zgłoszoną informację o nieprawidłowościach i udzielić odpowiedzi Użytkownikowi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
6. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona Użytkownikowi drogą elektroniczną na adres poczty e-mail wskazany przez Użytkownika w ramach Aplikacji.


§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ORAZ USŁUGODAWCY

1. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania postanowień Regulaminu.
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działanie lub zaniechanie niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym również za treści, które zostały przez niego zamieszczone w ramach Aplikacji.
3. Użytkownik w ramach korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zobowiązuje się w szczególności do:
a. przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej w tym, wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych przysługujących Usługodawcy oraz poszanowania dóbr osobistych innych Użytkowników,
b. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników,
c. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań stanowiących nieuprawnioną ingerencję w Aplikację (w tym jej struktury bazodanowe oraz narzędzia programowe), w tym takich które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Aplikacji, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu lub utrudnianiu dostępu do Aplikacji innym Użytkownikom
d. niepodejmowania jakichkolwiek działań z wykorzystaniem Aplikacji na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników.
4. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Aplikację Mobilną, umożliwiającą zapisywanie i przechowywanie przez Użytkownika danych w pamięci Urządzenia mobilnego. Użytkownik odpowiada we własnym zakresie za zastosowanie uzasadnionych środków (takich jak np. blokowanie dostępu za pomocą hasła lub kodu PIN), które zapewnią bezpieczeństwo zapisanych i przechowywanych danych w jego Urządzeniu mobilnym przed dostępem osób nieuprawnionych.
5. Użytkownik nie powinien udostępniać swojego Urządzenia mobilnego osobom trzecim w celu umożliwienia im korzystania z Aplikacji Mobilnej za pomocą jego indywidualnego konta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku udostępnienia użytkowanego przez siebie Urządzenia mobilnego osobom trzecim w celu korzystania przez nie z Aplikacji mobilnej ponosi on odpowiedzialność za skutki działań i zaniechań tych osób wynikłych z korzystania przez nie z Aplikacji z wykorzystaniem jego indywidualnego konta.
6. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika za świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanych w niniejszym Regulaminie.
7. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby Aplikacja umożliwiała świadczenie usług wysokiej jakości. Usługodawca nie odpowiada jednak za ewentualne skutki niedziałania lub nieprawidłowego działania Aplikacji, które wynikają z działania siły wyższej, w szczególności obejmującej powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, sztormy, śnieżyce, ulewy, oraz inne katastrofy naturalne, działania wojenne, rozruchy lub zamieszki.
8. Usługodawca w ramach aplikacji ocenia możliwość terminowego dojazdu do miejsca docelowego i na tej podstawie proponuje Użytkownikowi godzinę odjazdu, tzn. godzinę w której rozpocznie się przewóz. Godziny te wyznaczane są na podstawie standardowych warunków drogowych, które umożliwiają dojazd do miejsca docelowego. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w sytuacji gdy wynikają one z przyczyn niezależnych, takich jak korki uliczne, wypadki drogowe, usterki pojazdów, opóźnienia lotów, warunki naturalne uniemożliwiające przejazd do miejsca docelowego czy blokady dróg.


§ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych w ramach Aplikacji stosownie do treści przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie)
2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach:
a. zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności organizowania przewozów na rzecz Użytkowników – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b. bieżącej komunikacji Usługodawcy z Użytkownikiem mobilnym w sprawach związanych ze świadczonymi przez Usługodawcę usługami drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu oraz w związku z realizacją Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
c. rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez Użytkowników dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest konieczność rozpatrywania reklamacji,
d. monitorowania sposobu korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na potrzeby kontroli ilości wejść na stronę, analizy ruchu na stronie i w ramach Aplikacji mobilnej, ewentualnego przeciwdziałania działaniom Użytkowników mobilnych niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest prowadzenie statystyk dotyczących działania Aplikacji, przeciwdziałanie oszustwom i naruszeniom regulaminu lub przepisów prawa,
e. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest konieczność dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
f. w celu realizacji obowiązków nałożonych na administratora na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie przepisów podatkowych – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
3. Za dobrowolnie wyrażoną przez Użytkownika zgodą jego dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą wysyłki wiadomości elektronicznych na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. W tym zakresie dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane na podstawie jego zgody – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
4. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika są podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia, tj. podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy usługi hostingowe, wsparcie z zakresu IT lub usługi analizy ruchu na stronie internetowej lub w ramach Aplikacji.
5. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Usługodawcę przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług elektronicznych, zawartej pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem. W zakresie, w jakim dane dotyczą świadczonej usługi przewozu na rzecz Użytkownika, będą one również przetwarzane przez okres 3 lat po wykonaniu usługi. Dane dotyczące rozliczeń finansowych i faktur VAT przetwarzane są przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym świadczona była usługa, zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
6. Użytkownik ma prawo do:
a. żądania od Usługodawcy potwierdzenia, że jego dane osobowe są przetwarzane oraz dostępu do nich,
b. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e. cofnięcia wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed cofnięciem zgody,
f. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika – w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
g. żądania przeniesienia danych, które go dotyczą,
h. wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie jego danych osobowych do organu nadzorczego.
7. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane w celu profilowania, w tym zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
8. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest warunkiem zarezerwowania usługi przewozu, a w przypadku Aplikacji Mobilnej – założenia konta Użytkownika i korzystania z funkcjonalności Aplikacji.
9. Usługodawca oświadcza, iż stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, odpowiadający wiążącemu się z tym ryzykiem, zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez niego danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych, nieprawidłowych czy niekompletnych informacji. Użytkownik korzystający z Aplikacji ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych.


§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą i realizowaną na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie jest prawo polskie. Wszelkie ewentualne spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę na mocy niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
2. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Szczegółowe informacje odnoszące się do trybu i sposobu rozstrzygania sporów w formie, o której mowa w zdaniu poprzednim znajdują się na stronie http://spsk.wiih.org.pl/ oraz www.uokik.gov.pl.
3. W celu skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje także możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
W przypadku chęci skorzystania z platformy ODR, Użytkownik będący konsumentem podczas składania skargi za jej pośrednictwem powinien podać następujący adres e-mail Usługodawcy: nalotnisko@nalotnisko.pl
Usługodawca jest uprawniony do zmian postanowień Regulaminu. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, przy czym nie może być on krótszy niż 7 dni od dnia poinformowania Użytkowników.
4. Załącznik do niniejszego regulaminu, zawierający pouczenie o możliwości odstąpienia od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi integralną część Regulaminu.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16-04-2019 roku.
ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

Pouczenie o możliwości odstąpienia od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu
W ciągu 14 dni od zawarcia z Usługodawcą Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik może od niej odstąpić bez podawania jakichkolwiek przyczyn.
W tym celu Użytkownik powinien przesłać informację o odstąpieniu pisząc na adres e-mail: nalotnisko@nalotnisko.pl

Użytkownik może również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, który znajduje się poniżej

Wzór formularza odstąpienia
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji nalotnisko.pl
Data zawarcia Umowy ……………………………………….
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres poczty e-mail ……………………………………………………………